Pillerpoddens kunskapsgrupper

Psykisk hälsa är en förutsättning för kunskapsinlärning. Skolverket uttrycker att alla elever från för- till gymnasieskolan ska ha tillgång till psykolog, kurator, personal med specialpedagogisk kompetens, utöver skolläkare och skolsköterska. Formuleringen ”ha tillgång till” skrevs till i skollagen 2011 för att ge ytterligare ansvar till redan befintliga kuratorerna. Det innebär att en kurator kan ha ansvar för över tusen elever, och att det på vissa skolor inte ens finns någon möjlighet att komma i kontakt med en vuxen att dela sina tankar med. Akademikerförbundet SSR utförde dessutom en undersökning där 90% av skolkuratorerna inte kunde utföra sitt arbete enligt planering, på grund av för hög arbetsbelastning. Bristerna i elevhälsan går ut över både elever och personal. Många lärare upplever sig behöva ta ett ansvar de inte har verktyg till att klara.

Med denna bakgrund utformade vi 2017 ett pilotprojekt med kunskapsträffar för gymasieelever.  Forskning visar att utbildning om psykisk ohälsa är det mest effektiva för att förebygga psykiska problem och suicidalitet. Med dessa elevgrupper får eleverna en möjlighet att se över sina prioriteringar, stressrelaterade problem men också verktyg till att hantera psykisk ohälsa, både hos sig själv och hos kompisar. Vi jobbar nära elevhälsan och skolledningen för att vi ska kunna hänvisa de elever som behöver mer hjälp vidare. Grupperna introducerades i januari 2017 på Rosendalsgymnasiet i Uppsala och 71,4% av deltagarna uppgav att deras psykiska hälsa förbättrades. Grupperna tenderade även till ökade skolresultat och ökad skolnärvaro.

Efter utvärdering och ytterligare kvalitetsgranskning genomfördes kunskapsträffarna 2018 på tre av Uppsalas största gymnasieskolor med 100 deltagare, i samarbete med socialnämnden i Uppsala kommun. Utvärderingen visade att 80 % av deltagarna upplevde en ökad psykisk hälsa, 50 % av eleverna upplevde ett ökat förtroende för skolan, 28 % upplevde att deras skolprestationer ökade och 31 % uppgav att deras skolnärvaro hade ökat. Elevgrupperna presenterades för den dåvarande utbildningsministern Gustav Fridolin.

VeckoRevyn

2017 startade vi VeckoRevyns första och enda blogg om psykisk ohälsa. 2018 blev vi deras Mentala Coacher vilket bland annat innebar ett uppslag i varje pappersutgåva där vi svarade på läsarnas frågor.

Möten för förändring

På våren samlade vi alla Uppsals gymnasierektorer tillsammans med politiker, Lärarförbundet, elevkårer, Uppsala tjejjour och politiker till ett gemensamt samtal om hur skolan kan påverka elevers välmående.

Samarbeten för kultur

Kultur främjar ungas psykiska hälsa genom uttryck, igenkänning och intryck. Därför startade vi lokala samarbeten med kulturaktörer så som Uppsala Stadsteater och Uppsala Konsert & Kongress.

Samarbeten för fysisk aktivitet

Forskning har visat att fysisk aktivitet i vissa fall kan ha liknande effekt som psykofarmaka. Fysisk aktivitet ökar koncentration och förbättrar sårbarhetsfaktorer, som sömn och matlust. Därför har vi samarbetat med Actic, varit ambassadörer för Vårruset och medarrangerat en självförsvarskurs hos Bodil Frick på Uppsala Kampsportcenter.

Almedalen

Vi är en del av samhällsdebatten. Därför finns vi på plats på Almedalsveckan och medverkat vid seminarier, bland annat tillsammans med Mind och Länsförsäkringar.IMG_0748.JPG

Samarbete med Sveriges Elevkårer

Elevkårerna gör ett fantastisk arbete för elevers psykiska hälsa. Därför samarbetar vi med elevkårer både lokalt och nationellt. 2018 var vi en av fyra externa parter som valdes in i Sveriges elevkårers projekt HYBRIS, för att vägleda och inspirera två av Sveriges främsta elevkårer i deras projekt för att öka skolans psykiska hälsa. 

18472407_10155321815913599_1341926977_o.png

hybris bild
Vi tillsammans med Kungsholmens gymnasiums elevår samt Katedralskolans elevkår

 

Tillsammans är starkast!

Vi är en aktör av flera som arbetar för ungas psykiska hälsa. Vi har därför samarbetat med Uppsala Tjejjour, Drakprojektet, Tilia, Rädda Barnen, Under Kevlaret, Länsförsäkringar och många fler!

För mer om oss och vad som händer just nu, kontakta oss eller följ oss på våra sociala medier!